Zafi.B

11:06 | 27.05.2011

W32.Mytob.KC

11:05 | 27.05.2011

Troj / Clagger-I

11:03 | 27.05.2011

W32.NetSky.P

10:57 | 27.05.2011

Mydoom Virus

10:34 | 27.05.2011

Win32/Cimag.H

08:59 | 15.12.2010

W32/Nopir-D

04:31 | 24.11.2010

Trojan.win32.agent.azsy

04:28 | 23.11.2010

Thâm nhập vào máy tính thông qua cổng an ninh thông dụng và các lỗ hổng hệ thống khác thông qua web.

Win32/FakeAV.NF

04:05 | 15.09.2010

Hệ thống bị ảnh hưởng: Windows XP / NT / Server 2003/2000, …

Mức độ lan truyền:Thường xuyên.

Mức độ cảnh báo: Nguy hiểm

Worm.Win32.DownLoader.

03:55 | 25.08.2010

Tên Virus: Worm.Win32.DownLoader.

Hệ thống bị ảnh hưởng: Windows XP / NT / Server 2003/2000, …

Mức độ lan truyền: Không thường xuyên

Mức độ cảnh báo: Nguy hiểm