Win32/Cimag.H

09:00 | 15.12.2010

W32/Nopir-D

03:33 | 24.11.2010

Trojan.win32.agent.azsy

09:10 | 24.11.2010

Win32/FakeAV.NF

04:26 | 15.09.2010

Hệ thống bị ảnh hưởng: Windows XP / NT / Server 2003/2000, …

Mức độ lan truyền:Thường xuyên.

Mức độ cảnh báo: Nguy hiểm

Win32.Polip.A Removal Tool

11:16 | 24.06.2010

Cảnh báo virus máy tính Conficker.C

08:07 | 31.03.2009

Các trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (CERT) tại Mỹ, Châu Âu, Việt Nam và các hãng bảo mật danh tiếng trên toàn thế giới (Symantec, TrendMicro, McAfee, F-Secure… ) đã phát đi cảnh báo đỏ (mức nguy hiểm) về khả năng phát tán và phá hoại trên diện rộng của sâu Conficker ngày 1.4.